Przejdź do treści

Statut

UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

„FALA SWARZĘDZ”

tekst jednolity z dnia 14.04.2023 r.

Podstawa zmian:

Uchwała Nr 2 Walnego Zebrania UKS Fala Swarzędz z dnia 14.04.2023r.

Rozdział 1

Nazwa, teren działalności, siedziba, charakter prawny

§1

 1. Uczniowski Klub Sportowy „FALA SWARZĘDZ”, zwany dalej Klubem, jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów szkół Miasta i Gminy Swarzędz, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków.

§ 2

 1. Terenem działania Klubu jest obszar Miasta i Gminy Swarzędz.
 2. Siedzibą Klubu jest Miasto Swarzędz.

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Klub działa na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, oraz niniejszego Statutu.

§ 5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Barwami Klubu są kolory złoto-niebieski, a godłem stylizowana fala oświetlona promieniami słonecznymi.

Rozdział 2

 Cele i środki działania

§6

 1. Podstawowym celem Klubu jest rozwój i popularyzacja pływania we wszystkich jej formach w sferze zadań publicznych, ochrona i promocja zdrowia oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pływackiego, umiejętności pływackich w środowisku dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych:
 2. nauka pływania stylami sportowymi,
 3. zajęcia sportowe pływackie dla dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo,
 4. osiągnięcie jak najwyższego poziomu pływania sportowego w rywalizacji krajowej i międzynarodowej, 
 5. nauka bezpiecznego zachowania się nad wodą dla dzieci i dorosłych,
 6. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej,
 7. Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swojego działania.
 8. Godne reprezentowanie i promocja Miasta i Gminy Swarzędz.
 9. Klub prowadzi nieodpłatną działalność związaną ze sportem i realizuje swoje zadania poprzez:
 10. aktywne uczestnictwo członków Klubu w imprezach sportowych, rekreacyjnych, turystycznych na obszarze kraju i poza nim.
 11. prowadzenie i organizowanie pozalekcyjnego szkolenia uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkół, Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu oraz o pomoc organizacyjną i materialną jednostki samorządu terytorialnego i państwa, rodziców i sympatyków Klubu.
 12. organizację zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.
 13. organizację letniego i zimowego wypoczynku w formie obozów sportowych i wycieczek.
 14. prowadzenie działalności wychowawczej i animatorskiej w zakresie kultury fizycznej i zachowań prozdrowotnych.
 15. promocję i organizację sportu i rekreacji wśród osób niepełnosprawnych.
 16. współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami i instytucjami zajmującymi się podobną tematyką.
 17. integrowanie środowiska sportowego na obszarze działania Klubu.
 18. stałą współpracę ze środkami masowego przekazu.

§7

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współpracy z dyrektorami szkół, radami szkół, klubami sportowymi, władzami samorządowymi, państwowymi i sportowymi, Centrum Sportu i Rekreacji, Wielkopolskim Okręgowym Związkiem Pływackim oraz organizacjami społecznymi.

§ 8

Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców i uczniów.

Rozdział 3

 Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki.

§9

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych
 2. wspierających
 3. honorowych

§10

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być obywatele polscy posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych, akceptujący statutowe cele Klubu.
 2. Małoletni mogą być członkami zwyczajnymi Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
 3. Cudzoziemcy mogą być członkami zwyczajnymi Klubu, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
 4. Decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych podejmuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.

                                                         §11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu.
 2. Brania udział w głosowaniu, wybierania i bycia wybieranym.
 3. Uczestnictwa w zajęciach, zawodach i imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych organizowanych przez Klub.
 4. Korzystania z urządzeń, obiektów i sprzętu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.
 5. Zgłaszania do władz Klubu wniosków w sprawach związanych z celami i działalnością Klubu oraz żądania informacji o sposobie ich załatwienia.
 6. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Klub.
 7. Uprawnienia o których mowa w pkt. 2 nie przysługują małoletnim członkom Klubu w wieku do 16 lat.

§12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu i zadeklarują w dobrowolnej formie i wysokości pomoc materialno – finansową.

§13

Członkowie wspierający mają prawo:

 1. Uczestnictwa z głosem doradczym w Walnych Zebraniach Klubu.
 2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
 3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§14

 1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność nadało Walne Zebranie Członków za szczególne zasługi dla Klubu.
 2. Nie można łączyć ze sobą członkowstwa honorowego i zwyczajnego.
 3. Członkowie honorowi mają prawo brania udziału w Walnych Zebraniach Klubu z głosem doradczym.
 4. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§15

Do obowiązków członków zwyczajnych Klubu należy:

 1. Godne reprezentowanie Klubu i Miasta i Gminy Swarzędz na zawodach i imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.
 2. Przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu.
 3. Aktywny udział w procesie szkoleniowym.
 4. Troska o rozwój i dobro Klubu.
 5. Poddawanie się obowiązkowym badaniom lekarskim.
 6. Branie aktywnego udziału w zebraniach Klubu.
 7. Terminowe wnoszenie składek.
 8. Wykonywanie obowiązków określonych dla zawodników w ustawie o kulturze fizycznej.

§16

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

 1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
 2. Rozwiązanie się Klubu.
 3. Wykluczenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
 4. Umyślnego naruszenia postanowień statutu.
 5. Nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 3 miesięcy.
 6. Zalegania z płatnością składek członkowskich przez okres 3 miesięcy lub opłaty treningowej przez 2 miesiące.
 7. Śmierć członka.

Rozdział 4

 Władze Klubu.

§ 17

 1. Władzami Klubu są:

      1/ Walne Zebranie Klubu.

      2/ Zarząd.

      3/ Komisja Rewizyjna.

 • Kadencja Władz trwa 4 lata. Wybór Władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.
 • Uchwały wszystkich Władz Klubu zapadają zwykłą większością przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.

§ 18

 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Wyborcze Klubu jest zwoływane przez Zarząd raz na 4 lata.
 3. Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu jest zwoływane przez Zarząd raz na rok.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
 5. z własnej inicjatywy
 6. na wniosek Komisji Rewizyjnej
 7. na wniosek 1/3 ogółu członków
 8. na wniosek organu rejestrującego

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 19

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

 1. Uchwalanie programów sportowych, organizacyjnych i finansowej działalności Klubu
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej
 3. uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu
 4. wybór i odwoływanie Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej
 5. zatwierdzanie statutu, podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Klubu
 6. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu

Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany na zawiadomieniu.

W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd Klubu.

§ 20

 1. Zarząd Klubu składa się z 4 – 6 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza.
 2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
 3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność, co najmniej 3 członków Zarządu w tym Prezesa, Wiceprezesa lub Sekretarza.
 4. W okresie między posiedzeniami Zarządu działalnością Klubu kierują wspólnie Prezes, Wiceprezesi i Sekretarz.
 5. Dla ważności oświadczeń składanych w imieniu Klubu niezbędne jest łączne działanie Prezesa lub Wiceprezesa z jednym Członkiem Zarządu lub Sekretarzem.
 6. Członkowie Zarządu uprawnieni są do otrzymywania wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Wysokość wynagrodzenia uchwala Walne Zebranie Członków.

§ 21

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu a w szczególności:

 1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
 3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
 4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
 5. przyjmowanie i skreślanie członków,
 6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 7. składanie sprawozdań z działalności,
 8. ustalanie wysokości składek członkowskich, treningowej i wpisowego,
 9. wnioskowanie do Walnego Zebrania o nadanie tytułu honorowego członka,
 10. rozstrzyganie spraw spornych w obrębie Klubu.

§ 22

 1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeśli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Odwołany lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§ 23

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
  1. Komisja Rewizyjna składa się z 4 – 6 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie Klubu.
  1. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
  1. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
  1. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
 2. przeprowadzanie okresowych kontroli z działalności statutowej i finansowej Klubu
 3. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określanie terminów oraz sposobów ich usunięcia.

3/ składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium następującemu Zarządowi.

4/ składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że powodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu.

5/ występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§ 24

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działań zgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów  przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§ 25

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 pochodzących z wyboru.

Rozdział 5

 Wyróżnienia i kary

§ 26

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

§ 27

 1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzania następujących kar:

           1/ upomnienia

           2/ nagany

           3/ zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy

           4/ wykluczenia

 • Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.
 • Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu

§ 28

 1. Na majątek Klubu składają się ruchomości oraz fundusze.
 2. Na fundusze Klubu składają się:
 3. składki członkowskie,
 4. darowizny i zapisy,
 5. dotacje na zadania państwowe z zakresu działań statutowych zlecone Klubowi.
 6. dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,
 7. dochody z majątku,
 8. inne wpływy,

§ 29

 1. Cały dochód Klubu przeznaczony jest na działalność statutową.
  1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch spośród następujących: Prezesa, Wiceprezesa lub Sekretarza.

Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązywanie Klubu

§30

 1. W pierwszym terminie zmiany Statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. W drugim terminie zmiany Statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów bez względu na ilość członków uprawnionych do głosowania.

§ 31

 1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.