Przejdź do treści

Regulamin

REGULAMIN UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

„Fala Swarzędz”

1. Stowarzyszenie UKS „Fala Swarzędz” zwane w dalszej części Klubem działa zgodnie z Ustawą o sporcie, Ustawą Prawo o Stowarzyszeniach, własnym Statutem oraz niniejszym regulaminem.

2. Celem działalności Klubu jest szkolenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i poza szkolnym na wszystkich poziomach umiejętności w sekcjach pływackich.

3. Osoba ubiegająca się o przystąpienie do klubu zobowiązana jest do:

a)    złożenia deklaracji o chęci przystąpienia do klubu i czynnego uczestnictwa w zajęciach szkoleniowych za zgodą rodziców/opiekunów prawnych. Deklaracja zawiera dane osobowe kandydata, zgodę na ich przetwarzanie oraz zobowiązanie opłacania składki członkowskiej w wyznaczonym przez Klub terminie do czasu wystąpienia z Klubu. Decyzję o przyjęciu zawodnika do Klubu podejmuje Zarząd Klubu;

b)    wystąpienie z Klubu następuje po dostarczeniu pisemnej deklaracji woli (mail) o wystąpieniu z Klubu i opłaceniu składek do dnia wystąpienia z Klubu. Dniem wystąpienia z Klubu jest ostatni dzień miesiąca, w którym złożono deklarację wystąpienia;

c)    dostarczenia karty zdrowia zawodnika z aktualnym wpisem stwierdzającym zdolność do uprawiania pływania;

d)    dziecko biorące udział w treningu otrzymuje tytuł zawodnika.

4. Zawodnik Klubu ma prawo do:

1) uczestniczenia w szkoleniu (treningach), udziału w zawodach sportowych, zgrupowaniach i obozach sportowych oraz turniejach regionalnych, wojewódzkich, ogólnopolskich, a także międzynarodowych wg przyjętego harmonogramu,

2) korzystania ze sprzętu sportowego Klubu,

3) otrzymania stroju sportowego niezbędnego do udziału w zawodach sportowych (w miarę posiadanych środków własnych klubu),

4) nagradzania za wyjątkowo solidne podejście do swoich obowiązków w czasie zawodów sportowych, treningów i za postępy w szkoleniu.

5) zmiany barw klubowych na zasadach określonych w przepisach PZP (pisemny wniosek do Zarządu Klubu).

5. Zawodnik Klubu ma obowiązek:

1) godnego reprezentowania Klubu, podczas zawodów,

2) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach treningowych, zawodach sportowych i zgrupowaniach szkoleniowych, do których został wyznaczony przez trenera, lub władze klubu,

3) przychodzenia na zajęcia treningowe w terminie umożliwiającym przebranie się i przygotowanie do zajęć,

4) poinformowania trenera o swojej nieobecności na treningach oraz zawodach, na które został wyznaczony (w przypadku zawodów najpóźniej do 24 godzin przed ich rozpoczęciem lub zgodnie z regulaminem zawodów, oraz usprawiedliwienie tej nieobecności na pierwszym treningu po zawodach na którym zawodnik się stawi),

5) przestrzegania regulaminów sportowych i zasad sportowej rywalizacji (Fair-Play),

6) godnego zachowywania się oraz przestrzegania dyscypliny i posłuszeństwa wobec trenerów, instruktorów, oraz pozostałych osób (wolontariuszy) biorących czynny udział w procesie szkoleniowym,

7) dbałości o powierzony sprzęt sportowy,

8) prowadzenia higienicznego i sportowego trybu życia, troski o stan swojego zdrowia po przez odbywanie okresowych badań lekarskich,

9) tworzenia w zespole dobrej atmosfery, zdrowej sportowej rywalizacji,

10) dążenia do ciągłego podnoszenia swoich umiejętności oraz osiągania jak najlepszych wyników sportowych,

11) dążenia do osiągnięcia jak najlepszych wyników w nauce,

12) terminowego opłacania składki członkowskiej (do 15 każdego miesiąca),

13) dokonywania stosownych wpłat dodatkowych, wpłat przed wyjazdami na zawody, zgrupowania w określonym terminie.

14) przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie treningu, a w tym:

–        przestrzeganie zasady nie biegania na basenie,

–        wejście do wody następuje na polecenie trenera, a wyjcie na jego polecenie lub za jego zgodą;

–        wykonywania skoków do wody na wyraźny sygnał trenera, po upewnieniu się, że nikogo nie ma w wodzie w obszarze skoku,

–        nie podtapiania innych pływaków,

–        asekurowania współćwiczących;

–        obserwowania w czasie pływania dna basenu i alarmowania trenera bądź ratownika o zauważonych przypadkach zatonięcia,

–        obserwowania trenujących i alarmowanie trenera w przypadku zaobserwowania oznak omdleń,

–        powiadamiania trenera o oznakach złego samopoczucia,

–        reagowania na sygnały alarmowe.

15) powstrzymać się od:

–        palenia papierosów,

–        picia alkoholu,

–        używania jakichkolwiek środków odurzających,

–        używania środków zakazanych w sporcie (doping),

6. Licencje zawodnicze Klub wyrabia i opłaca zawodnikom osiągającym wyniki uprawniające do skierowania ich na zawody organizowane przez związek pływacki.

7. Treningi:

1) Treningi w UKS Fala Swarzędz odbywają się w obiekcie Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji oraz Term Maltańskich w Poznaniu oraz mogą odbywać się w terenie.

2) Jeżeli występują jakiekolwiek niepokojące symptomy złego samopoczucia lub choroby natychmiast zgłosić je trenerowi. Ukrywanie objawów choroby jest niedopuszczalne.

3) Na zajęcia należy przybyć 10 minut wcześniej, przebrać się i przygotować do zajęć, następnie punktualnie zgłosić się do swojego instruktora lub trenera.

4) Uczestnik jest zobowiązany do punktualnego uczęszczania na treningi. W przypadku spóźnienia uczestnik może wejść na halę basenową jedynie za zgodą trenera. W przypadku treningu na Termach Maltańskich wejście będzie możliwe, gdy w kasie będzie wolny klubowy transponder. W innym przypadku zawodnik samodzielnie wykupuje bilet wstępu na obiekt. Nie jest możliwe pozostawienie przez trenera trenujących zawodników w celu wpuszczenia spóźnionego zawodnika.

5) Klub nie umożliwia jakiejkolwiek formy „odrabiania” zajęć.

6) Podczas zajęć obowiązuje zakaz:

a. jedzenia jakichkolwiek posiłków podczas treningów oraz picia napojów innych niż woda niegazowana, napój izotoniczny;

b. wynoszenia sprzętu będącego własnością pływalni lub Klubu;

c. przebywania w stroju sportowym innym niż określa to regulamin pływalni.

7) Przed i po zajęciach odpowiedzialność za nieletnich w pełni ponoszą rodzice (opiekunowie). Zajęcia rozpoczynają się z chwilą przybycia zawodnika na tor zarezerwowany przez Klub (do Sali wynajmowanej przez Klub), a kończą po skierowaniu zawodników przez trenera do przebieralni. Rodzice są zobowiązani do odebrania dzieci po treningu.

8) Kluczyki do szafek pobierają i wydają wolontariusze. Zawodnicy są zobowiązani do ich zdania wolontariuszowi po treningu (Wodny Raj) lub do kasy obiektu (Termy).

9) Zawodnicy są zobowiązani do przebrania się w strój sportowy przed zajęciami oraz do sprawnego ubrania i opuszczenia szatni po zajęciach. W szatni obowiązuje zawodników zachowanie nie godzące w dobre imię Klubu. Niedopuszczalne jest samodzielne korzystanie z urządzeń pływalni w czasie zajęć i po nich.

10) Uczestnicy zajęć są zobowiązani do wcześniejszego poinformowania trenera o ewentualnej nieobecności na treningu drogą mailową lub telefoniczną.

11) Liczba zawodników biorących udział w treningu w wodzie nie może przekraczać piętnastu. Pozostałym trener zapewnia rotacyjnie ćwiczenia na brzegu.

12) Zawodnik nie może zostać dopuszczony do treningu, jeżeli nie posiada aktualnych badań lekarskich. Książeczki sportowca przechowuje trener i wydaje je rodzicom zawodnika (zawodnikowi) na 1 miesiąc przed upływem terminu przeprowadzenia kolejnych badań. W przypadku zaniedbania tego obowiązku przez trenera obowiązkiem rodzica jest przypomnienie trenerowi o upływie terminu ważności badań i odebranie książeczki sportowca. Rejestrację w przychodni sportowej należy dokonać z wyprzedzeniem umożliwiającym terminowe wykonanie badania. Po wykonaniu badań książeczkę z aktualnym wpisem z przychodni sportowej należy zdać trenerowi.

13) Uczestnicy zajęć zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom i nakazom wydawanym przez prowadzącego zajęcia oraz personel obiektu, z którego korzystają.

14) Opiekunowie uczestników zajęć przebywający na trybunach jak też poza nimi są zobowiązani do nie ingerowania w tryb i sposób prowadzenia zajęć przez trenera lub instruktora.

15) Zabronione jest fotografowanie oraz filmowanie zajęć bez zgody prowadzącego zajęcia.

16) Za rzeczy pozostawione w szatni klub nie ponosi odpowiedzialności. Rzeczy wartościowe można zdeponować zgodnie z regulaminem obiektu.

17) Zawodnik (rodzic) ponosi finansową odpowiedzialność za zagubiony kluczyk do szafki. Wartość kluczyka należy wpłacić na konto klubu.

18) Klub zapewnia ubezpieczenie NNW Sport. Warunki ubezpieczenia podane są na stronie Klubu.

19) Zajęcia mogą być odwołane w przypadku wyjazdu na zawody, organizowania zawodów na obiekcie, w którym prowadzone są treningi lub w przypadku choroby trenera.

20) W przypadku nie spełnienia wymogów regulaminu trener może odmówić przyjęcia uczestników na trening.

8. Składki członkowskie:

a)    Wysokość składki członkowskiej ustala Zarząd i doprowadza do wiadomości członków na ich adres mailowy podany w deklaracji członkowskiej. Zarząd swoją uchwałą może zmniejszyć składkę członkowską w przypadku jej terminowego opłacania, jeżeli pozwalają na to możliwości finansowe Klubu.

b)    Składka członkowska płatna jest na konto Klubu do 15 dnia miesiąca za wyjątkiem lipca i sierpnia. W grudniu członkowie są zobowiązani do uregulowania składki do 5 dnia miesiąca.

c)    Wysokość składki na drugie i kolejne dziecko w rodzinie może być zmniejszona o 50% uchwałą Zarządu, jeżeli pozwalają na to możliwości finansowe Klubu.

d)    Wysokość składki nie jest uzależniona od ilości treningów, w których zawodnik bierze udział.

e)    W przypadku usprawiedliwionej chorobą nieobecności trwającej dwa miesiące -Zarząd (jeżeli pozwalają na to finanse Klubu) może zmniejszyć składkę o 50%.

f)     Zawodnik może przystąpić do treningów w kolejnym miesiącu po opłaceniu składki za miesiąc poprzedni.

9. Udział w zawodach

a)    Do uczestnictwa w zawodach typuje zawodników trener.

b)    Opłaty startowe opłaca Klub w miarę posiadania środków finansowych. Klub nie opłaca opłat startowych zawodnikom, którzy nie regulują terminowo składek członkowskich. Jeżeli Klub opłacił już taką opłatę to rodzic zobowiązany jest do jej zwrotu na konto Klubu w terminie 1 tygodnia po zawodach.

c)    Kosztami kar oraz opłat startowych za niestawienie się zawodnika na zawodach obciążani są rodzice zawodnika. Informację o tym fakcie przekazuje Zarząd na adres mailowy podany w deklaracji członkowskiej podając termin uregulowania zobowiązania. Brak wpłaty na konto powoduje zawieszenie zawodnika w treningach do czasu uregulowania zobowiązania. Zawieszenie to nie jest karą, tylko czynnością administracyjną i nie wymaga uchwały Zarządu.

d)    Przejazd na zawody regionalne organizują rodzice zapewniając jednocześnie doping swoim dzieciom. Przejazdy na zawody centralne organizuje Klub.

10. Wyróżnienia i kary:

1)   Wyróżnienia:

a)    Za zaangażowanie w pracę na rzecz Klubu, wyjątkowo sumienne wywiązywanie się z obowiązków zawodnika, zajęcie wysokiego miejsca na zawodach, wysoką frekwencję na zajęciach i postępy w szkoleniu Zarząd Klubu może wyróżnić swojego członka

–        pochwałą

–        nagrodą rzeczową

–        nagrodą pieniężną

b)    Wyróżnienia nagrodą pieniężną można udzielić członkowi Klubu w wieku powyżej 16 lat.

c)    Wyróżnienie następuje na mocy Uchwały podjętej przez Zarząd lub Walne Zebranie jeżeli wyróżnienie dotyczy członka Zarządu.

d)    Za zaangażowanie w trening, trener może wyróżnić pochwałą przed frontem zawodników.

2)    Kary:

a)    Za zachowanie nie licujące z godnością zawodnika Zarząd Klubu może ukarać zawodnika:

–        zawieszeniem w zajęciach,

–        zawieszeniem udziału w zawodach,

–        wykluczeniem z członkostwa w Klubie.

b)    Ukaranie następuje na mocy Uchwały podjętej przez Zarząd. Może nastąpić na wniosek trenera, Walnego Zebrania lub jako inicjatywa własna Zarządu.

c)    Karę wykluczenia z członkostwa w Klubie Zarząd może wymierzyć za wyjątkowo rażące naruszenia zasad współżycia społecznego, w tym stosowanie dopingu, palenie papierosów, spożywanie alkoholu i innych środków odurzających, naruszanie godności innych zawodników, nie uczestniczenie w treningach.

d)    Za zachowanie destabilizujące przebieg treningu, trener może ukarać zawodnika:

–        słownym upomnieniem,

–        słowną naganą,

–        wydaleniem z treningu ( w przypadku zawodnika małoletniego pozostawia go pod swoją opieką, bez prawa do ćwiczenia, do czasu przybycia opiekuna prawnego). Trener o ukaraniu zawodnika powiadamia Zarząd Klubu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie kwestie sporne oraz pytania należy kierować do trenerów Klubu przed lub po treningu oraz bezpośrednio do Zarządu Klubu. Wywoływanie trenera w czasie treningu jest zabronione.

2. Złożenie deklaracji oraz udział w treningach oznacza akceptację treści regulaminu i zobowiązanie do jego przestrzegania.

3. Zmiany niniejszego regulaminu uchwala Zarząd Klubu z własnej inicjatywy, inicjatywy Walnego Zebrania lub na wniosek trenerów.

4. Informacja o zmianie regulaminu zostanie podana do wiadomości członkom.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.